logo_gjertruds

Upcoming events

12/10 (fredag)
Folkemusikk scena ,Larris scene m Britt Synnøve Jo
Førde

13/10 (Lørdag)
Ørsta kulturhus,m Britt Synnøve Johansen
Ørsta
Gjertruds.no © 2018
About »

Gjertruds sigøynerorkester

About us

Gjertruds sigøynerorkester (Gjertrud’s Gypsy Orchestra) has specialised in eastern European Gypsy music, namely from Russia, Romania and Hungary. We have acquired the music through the aural tradition from Gypsy musicians in Budapest, including collaboration with the late László Rácz, the celebrated cimbalist, who was our friend, mentor and co-musician from our group’s inception in 1989. The ensemble has also worked on Yiddish music with Bente Kahan and Norwegian “Tater” (Traveller) music with Elias Akselsen. This has resulted in the CD Jeg er på vandring (I am on my travels). Gjertrud’s Gypsy Orchestra has toured extensively in Norway, performed on radio and television, attended many festivals and released several CDs. The ensemble receives financial support from Arts Council Norway.

About the music

Eastern European Gypsy music suddenly shifts from delicate melancholy to passionate dance rhythms. Elements from art music, 19th century popular music and not least folk music has melded together to create a unique form of music, in which the tonal language of folk music takes on virtuoso performance technique and the timbral ideals of the classical/romantic tradition. Learning the music through the aural tradition, arranging it in real time, and combining this with ‘classical’ virtuoso performance technique makes way for nuanced, playful and sincere musical expression. The wealth of variation in the rhythms, tempi and phrasing of Gypsy music, in which it is expected that the ensemble will consistently take its lead from the primás’s whims and moods, requires extremely tight and flexible communication within an ensemble.

”Travelling music” The fate of the Gypsies, Jews and Norwegian Romani people as ‘wandering peoples’ have important parallels. The ‘wandering’ may be the result of culture and lifestyle, or it may be necessary movement caused by oppression and difficult conditions. In either case the result is rich cultures containing a multitude of impulses which spread cultural expression over huge areas. Music has also provided a livelihood for many in the gypsy community.

Their musical traditions are multifaceted and bear the marks of a wide variety of impulses. They have their own folk music, much of it vocal, related to daily life and their own language and culture. In addition ‘Travellers’ have often been important bearers of local folk music traditions in the areas where they have settled. In a great deal of ‘music for a purpose’, such as dance music or restaurant music, there are traces of folk music, popular music and the European classical music tradition. We in Gjertrud’s Gypsy Orchestra is committed to communicating this musical diversity, with moods from dark restaurants in Budapest, village feasts, Jewish weddings and Norwegians “tater” bonfires.Norsk versjon

Om oss

Gjertruds Sigøynerorkester sprang ut av musikkmiljøet på Krølle Kro i Oslo på slutten av 80-tallet og spesialiserte seg tidlig på østeuropeisk sigøynermusikk fra Russland, Romania og framfor alt Ungarn. Vi har tilegnet oss musikken i direkte møte med sigøynermusikere i Budapest og fra 1989 samarbeidet vi fast med László Rácz, en av Ungarns fremste cimbalister. Han var vår gode venn, medmusiker og læremester i nesten 20 år fram til han døde i januar 2009.

Tidligere har vi arbeidet med jiddisch musikk sammen med artisten Bente Kahan og norsk tatermusikk sammen med tradisjonsbæreren og sangeren Elias Akselsen. Dette har bl.a. resultert i CD-utgivelsen Jeg er på vandring. For tiden samarbeider vi med komponisten og pianisten Nils Henrik Asheim om en syklus med ”re-interpretasjoner” av Chopins mazurkaer.

Gjertruds Sigøynerorkester har turnert over store deler av Norge, til og med Svalbard, medvirket i radio og TV, deltatt på en rekke festivaler og festspill og spilt inn flere cd-er. Ensemblet mottar ensemblestøtte fra Norsk kulturråd.

Om musikken

Østeuropeisk sigøynermusikk, preges av brå skift, fra sår melankoli til fyrige danserytmer. Elementer fra kunstmusikk, 1800-talls populærmusikk og ikke minst folkemusikk har smeltet sammen til en unik musikkform hvor folkemusikkens tonespråk kobles med klassisk/romantisk klangideal og virtuos spilleteknikk. Gehørbasert innstudering og arrangering, kombinert med ”klassisk” spilleteknikk og virtuositet gir rom for et nyansert, lekent og inderlig musikalsk uttrykk. Sigøynermusikkens variasjonsrikdom i rytme, tempo og frasering, der det forventes at ensemblet følger alle primasens (kapellmesterens) innfall og luner, krever ekstremt tett og fleksibelt samspill.

”Musikk på vandring” Sigøynernes, jødenes og taternes skjebne som «vandrende folk» har viktige paralleller. «Vandringen» kan være resultat av kultur og levesett, eller nødvendig forflytting p.g.a. undertrykking og vanskelige forhold. Uansett er resultatet rike kulturer som tar opp i seg mangfoldige impulser, og formidler og sprer kulturuttrykk over store områder. Musikken har også vært viktig levevei for mange.

Deres musikktradisjoner er sammensatte og preget av ulike impulser. De har egen folkemusikk, gjerne vokal tradisjon, knyttet til dagligliv og eget språk og kultur. Dessuten har de «reisende» ofte vært viktige tradisjonsbærere av den lokale folkemusikktradisjonen der de har slått seg ned. I annen bruksmusikk, f.eks. dansemusikk eller restaurantmusikk, aner man impulser fra både folkemusikk, populærmelodier og klassisk europeisk musikktradisjon.

Gjertruds Sigøynerorkester er opptatt av å formidle noe av dette mangfoldet, med stemninger fra mørke restauranter i Budapest, folkefest og dans i landsbyen, jødisk bryllup og norske taterbål.

Sida er laga av Jon Solberg

News